IN DUBIO PRO REO – to zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego. Zasada ta może występować w dwóch odmianach: pozytywnej (polegającej na nakazie rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego) i negatywnej (polegającej na zakazie rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego). I z tego właśnie „zakazu rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego” skorzystał w swoim ostatecznym wyroku wymiar sprawiedliwości.

Dnia 4 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że istnieją niedające się usunąć wątpliwości, które zgodnie z zasadą „In dubio pro reo” należy interpretować na korzyść osoby lustrowanej.

Sąd uznał, że przeprowadzone postępowanie lustracyjne nie wykazało, że IKS wyczerpał dyspozycję art. 3a ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, że osoba lustrowana WSPÓŁPRACOWAŁA ŚWIADOMIE i tajnie z ogniwami operacyjnymi i śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji”.

W ocenie Sądu Okręgowego brak jest dowodów przemawiających za tym, aby IKS w sposób ŚWIADOMY kontaktował się z funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa, aby ta współpraca była tajna i rzeczywista. Od tego wyroku Prokurator IPN w Szczecinie wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego, który 20 lutego 2014 roku utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: 

Ciężar wykazania kłamstwa lustracyjnego spoczywa na Prokuratorze Instytutu Pamięci Narodowej. Skoro jednak w przedmiotowej sprawie Prokurator nie wykazał tego w sposób niewątpliwy, to Sąd Okręgowy trafnie uznał, że IKS złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne”.

Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział otworzenie (w 2017 roku) tzw. "zbioru zastrzeżonego Służb Specjalnych PRL". Znajdują się w nim m.in. dokumenty dotyczące osób lustrowanych - także te dokumenty, które nigdy nie trafiły do sądów podczas ich procesów lustracyjnych. Tym samym ciąg dalszy OBYWATELA IKS może niedługo nastąpić ... 

Adam Wosik