Jest rok 2006 i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ustawę o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Na podstawie w/w aktu prawnego ubiegający się o tzw. funkcję publiczną OBYWATEL IKS składa (28 lutego 2008 roku) oświadczenie lustracyjne, w którym oznajmia, iż „nie pracował”, „nie pełnił służby” ani też „nie był współpracownikiem” organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu zapisów przywołanej ustawy.

9 grudnia 2008 roku Instytut Pamięci Narodowej przeprowadza kwerendę w aktach zachowanych spraw operacyjnych prowadzonych w czasie rejestracji czynnej Tajnych Współpracowników przez Wydział III-A KWMO Szczecin i Pion III-A RUSW Police, dotyczących polickich Zakładów Chemicznych. Kilka miesięcy później (6 lutego 2009 roku) Prokurator IPN w Szczecinie przekazuje informację:

Stosownie do treści art. 52e ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uprzejmie informuję, iż powstały wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego przez OBYWATELA IKS oświadczenia lustracyjnego”.

Kilkanaście dni później (23 lutego 2009 roku) OBYWATEL IKS jest przesłuchiwany przez Prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej oświadczając m.in.:

Nie przypominam sobie, abym miał jakieś kontakty z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa przed rokiem 1980. Przy czym w tym okresie w latach 1975-1980, prowadzono ze mną rozmowy w sprawie wstąpienia do PZPR. Wydaje mi się jednak, że rozmowy te prowadzili ze mną pracownicy z działu kadr oraz przedstawiciele komórki zakładowej PZPR”.

10 kwietnia 2009 roku Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy „czy zachowały się dokumenty świadczące o tym, że OBYWATEL IKS był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa lub współpracował z organami bezpieczeństwa państwa”. W tym celu (w maju 2009 roku) dokonano oględzin mikrofilmu i ujawniono w nim fotokopię dokumentu (w karcie nr 45 tomu II) zatytułowanego „Analiza materiałów archiwalnych 43099/1”. Jak wynika z zapisów odczytanych na mikrofilmie:

OBYWATEL IKS pozyskany został w charakterze Tajnego Współpracownika SB w dniu 20 lipca 1977 roku przez starszego inspektora Wydziału V towarzysza Waldemara Wojciechowskiego na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej. Udzielał on informacji na tematy związane z rozruchem wytwórni bieli tytanowej, które zostały wykorzystane do kilku Spraw Operacyjnego Sprawdzenia. TW „Jan” był sprawdzany głównie przez TW „Zenek” oraz przez inne źródła informacji. Należy stwierdzić, iż przekazywane przez TW „Jan” informacje były zgodne z danymi uzyskanymi z innych źródeł”.

10 sierpnia 2009 roku Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie składa (po raz pierwszy) wniosek do Sądu Okręgowego w Szczecinie o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec OBYWATELA IKS.

ciąg dalszy nastąpi ...